Förslag, motioner

INFÖR VALET 2022
Till riksdagspartier inför valet 2022-RS och BS-7aug
Till Ring P1-RS-12aug
Kärnkraft propaganda 2022 – till alla riksdagspartierRS-17aug
Endast LIBERALERNA svarar och få nytt meddelande-RS-18aug
Hållbar hantering av bioenergi och växtnäring är lösningen på mat och elbrist! 20220909-RS

2022-07-25
Medarbetare i Region Skåne vid avdelning för regional utveckling utan engagemang för bioenergi-RS

2022-01-09 Synpunkter på ”Hållbar avloppsvattenrening i växande Skåne”
Synpunkter på ”Hållbar avloppsvattenrening i växande Skåne”-RS 20220109

2021 Presentation av SBRS-konceptet
Från Fotosyntes till Fotosyntes enligt SBRS-koncept – RS

2020-05-25 Yttrande till SOU 2020:3 Hållbar slamhantering
Yttrande till SOU 2020-3, Värmö Biogas och Biogödsel

2020-04-30 Yttrande till SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige
Yttrande till SOU 2019-63, Värmö Biogas och Biogödsel 20200430 med komplettering

2020-04-08 Komplettering till ansökan om stöd hos Jordbruksverket
Komplettering VÄRMÖ Biogas och biogödsel

2020-04-09 9 april 2020 Stopp för vissa stöd inom landsbygdsprogrammet

2019- JUNI   Biogasanläggning för “Optimum Solids Anaerobic Digestion” (OSAD)
Biogasanläggning OSAD 2019.RS

2018-09-09 Tjugo år gamla fakta om avfall och avlopp;
Samarbeta partier för medborgarnas bästa!
Avfall och avlopp NUTID och FRAMTID

2018-09-04 Självförsörjning diskuteras – vem kan presentera faktaunderlag?
Självförsörjning på ett hållbart sätt är möjlig

2018-08-31 Kommuner bjuds in att medverka i projekt för omställning
Projektinbjudan till kommuner aug2018

2018-08-18 Klimatfullmäktige Landskrona, presentationer
Agenda 2030 föredrag 18aug2018-BS
Agenda 2030 föredrag 18aug2018-RS

Motioner till Naturskyddsföreningens Riksstämman 2018; 16-17 juni, Ultuna
Motion 16 Dnr 2018-0023 Biogas och biogödsel-RS o BS
Motion 34 Dnr 2018-0041 Föroreningar vid hantering av avfall och avlopp
Motion 57 Dnr 2018-0064 STAD och LAND-RS o BS

Motioner till Klimatriksdagen 2018; 4-6 maj, Stockholm
Motion nr 37 Bioenergi är livets energi som ska hanteras effektivare-RS
Motion nr 38 Stoppa subventioner till alla fossila bränslen-RS
Motion nr 39 Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall-RS
motion 39 Bilaga-till-ENERGI-Ruzena-Svedelius

2017-09-29
Skickades till Lars-Salvius föreningen. Avslag.

2015-04-07
I april 2015 lämnades in presentation av Recycling Closet automatic (RCaut) till Skapaansökan 2015. I september fick vi veta att vi inte är bland vinnare.
Skapaansökan 2015-RCaut

2015-03-03
Recycking Closet automatic, har lämnats in till Venture Cup Businessidea I Spring 2015. Vi fick värdefulla synpunkter i feedback från Venture Cups jury. Hela tävlingsbidraget kan läsas RCaut RS BS

2015-02-27
Skickades vårt tävlingsbidrag till Blackwater & Food Waste Challenge i Helsingborg. I tävlingsinbjudan  Tävlingsinbjudan_final  finns följande meningar: ”Fram till år 2035 ska ett gammalt hamn- och industriområde utvecklas till ett hållbart och modernt område som ska ge plats för nya invånare, företag och mötesplatser. Området ska vara förebild för hållbar stadsutveckling med en social, kulturell och fysisk miljö för människor……Målet är att använda tävlingsformen som en modell för att generera radikalt annorlunda lösningar som kan ligga till grund för nya affärsmöjligheter inom miljöteknikområdet.”
0-Inledning RS BS 1-Användarna RS BS 2-Anläggning RS BS 2a-Anläggning-bilaga 1 RSBS 2b Avloppsreningsverk sid 1-RS2c Avloppsreningsverk sid 2-RS

3-Kök och BadrumRSBS 4-Resursoptimering RS BS 4a Helhetsbilden Oceanhamnen efter originalskissen 4b Helhetslösning-förslag RS 2002
Vårt tävlingsbidrag blev utan kommentarer – utan någon som helst reaktion. Det kom endast ett utlåtande på engelska Nominees 20150326. Vi undrade och skrev e-post meddelanden Brevväxling angående nominering.
Hur ställer sig VINNOVA andra sponsorer och övriga som lämnade tävlingsbidrag till detta?
———————————
2007 januari: Testanläggning planerades men MISTRA avslog förslaget. 2017 RS undrar varför och det fortfarande saknas ”grundrecept” för att optimera substrat.
Förslag 2007 – testanläggning för metanjäsning – RS

2007 – I februari uppmanades RS av E.ON att utarbeta ett förslag på testanläggning inklusive kostnadsförslag.  Det visade sig att E.ON hade tänkt projekt på ca 400 000 SEK. Samtidigt sponsrade E.ON projekt på LTH i Lund  med 20 miljoner SEK för att framställa etanol ur ved. – Varför omvandla bioenergi med enklare system när det kan göras dyrare och mer komplicerat? Frågar sig RS.
Förslag 2007 – testanläggning för metanjäsning – RS 2007 Testanläggning för biogas och biogödsel – förslag till E.ON -RS