Welcome / Vítejte / Välkommen

SE
BioTransForm
 föreslår omställning till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart system för biologisk uppgradering av Förnybart Organiskt Material (FOM) till biogas och biogödsel.
FOM är alt som kommer från nu levande växter, djur och mikroorganismer.

BioTransForm hanteras av Růžena Svedelius, Aspavägen 41, 261 65 Härslöv
+46 707 33 11 20, rsvedelius@hotmail.com

Růžena Svedelius är agronomie doktor från Sveriges lantbruksuniversitet. Hennes forskningsområde är återvinning av växtnäring med anknytning till bioenergi, kretslopp, ekologiskt produktion, avfall- och avloppshantering, teknisk innovation samt holistiskt angreppssätt när det gäller bioekonomi som är en livsviktig del av cirkulär ekonomi.

Růžena önskar samarbeta med alla som vill bidra till en kunskapsbaserad hållbar utveckling.
—————————————
EN
BioTransForm proposes conversion to ecologically, economically and socially sustainable system for biological upgrading of Renewable Organic Material (ROM) into biogas and bio fertilizers.
ROM is everything that comes from now living plants, animals and microorganisms.

BioTransForm is handled by Růžena Svedelius, Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Agronomy from the Swedish University of Agricultural Sciences. Her research area is the recycling of plant nutrients related to bioenergy, circulation, organic production, waste and wastewater management, technical innovation as wel as holistic approaches to bioeconomy which is a vital component of circular economy.

Růžena wishes to collaborate with all who want to contribute to knowledge-based sustainable development.
—————————————
CZ
BioTransForm  navrhuje přechod na ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelný systém biologické modernizace obnovitelných organických materiálů (OOM) na bioplyn a bio hnojiva.
OOM je vše, co pochází z dnešních živých rostlin, zvířat a mikroorganismů.

BioTransForm zpracovává Růžena Svedelius, doktorka filozofie (Ph.D.) v agronomii ze Švédské univerzity zemědělských věd. Její výzkumnou oblastí je recyklace rostlinných živin souvisejících s bioenergetikou, cirkulací, ekologickou výrobou, nakládáním s odpady a odpadními vodami, technickými inovacemi, jakož i holistickými přístupy k bioekonomii, která je životně důležitou součástí cirkularni ekonomiky.

Růžena chce spolupracovat se všemi kteří chtějí přispět k udržitelnému rozvoji založenému na znalostech.
————————————–

CURRICULUM VITAE
CV Ruzena Svedelius 2020