Welcome / Vítejte / Välkommen

SE
BioTransForm
 föreslår omställning till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart system för biologisk uppgradering av Förnybart Organiskt Material (FOM) till biogas och biogödsel.
FOM är alt som kommer från nu levande växter, djur och mikroorganismer.

BioTransForm hanteras av Růžena Svedelius, Aspavägen 41, 261 65 Härslöv
+46 707 33 11 20, rsvedelius@hotmail.com

Růžena Svedelius är agronomie doktor från Sveriges lantbruksuniversitet. Hennes forskningsområde är återvinning av växtnäring med anknytning till bioenergi, kretslopp, ekologiskt produktion, avfall- och avloppshantering, teknisk innovation samt holistiskt angreppssätt när det gäller bioekonomi som är en livsviktig del av cirkulär ekonomi.

Růžena önskar samarbeta med alla som vill bidra till en kunskapsbaserad hållbar utveckling.
—————————————
EN
BioTransForm proposes conversion to ecologically, economically and socially sustainable system for biological upgrading of Renewable Organic Material (ROM) into biogas and bio fertilizers.
ROM is everything that comes from now living plants, animals and microorganisms.

BioTransForm is handled by Růžena Svedelius, Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Agronomy from the Swedish University of Agricultural Sciences. Her research area is the recycling of plant nutrients related to bioenergy, circulation, organic production, waste and wastewater management, technical innovation as well as holistic approaches to bioeconomy which is a vital component of circular economy.

Růžena wishes to collaborate with all who want to contribute to knowledge-based sustainable development.
—————————-

BioTransForm is looking for partners to accelerate the introduction of the concept SBRS (Sustainable Biological Recycling System) which contains the following equipment:

* CFW-BAS is an easy-to-handle and hygienic collection device for food waste to prevent losses of bioenergy and plant nutrients and at the same time improve the working environment at all levels – from kitchen to biogas plant.

* CC-BAS is a collection toilet for hygienic and resource-promoting handling of urine, faeces and toilet paper – instead of unsustainable toilets.

* Local BTF biogas plant with sustainable high-tech system OSAD (Optimum Solids Anaerobic Digestion) for efficient production of biogas where at the same time biofertilizer is produced adapted to the needs of cultivation systems.

* BIO-H2O is a local and efficient biological treatment plant for greywater from households and similar wastewater.

All the above equipment handles sustainable ”renewable organic material” in waste and sewage, ie. residues and wastes originating in plants, animals, and micro-organisms. Of course, all renewable organic material must primarily be used in a cascade and the last step must be methane fermentation.

This procedure is the basis of circular bioeconomy. It promotes photosynthesis, which is the basis of life on earth.
—————————————
CZ
BioTransForm  navrhuje přechod na ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelný systém biologické modernizace obnovitelných organických materiálů (OOM) na bioplyn a bio hnojiva.
OOM je vše, co pochází z dnešních živých rostlin, zvířat a mikroorganismů.

BioTransForm zpracovává Růžena Svedelius, doktorka filozofie (Ph.D.) v agronomii ze Švédské univerzity zemědělských věd. Její výzkumnou oblastí je recyklace rostlinných živin souvisejících s bioenergetikou, cirkulací, ekologickou výrobou, nakládáním s odpady a odpadními vodami, technickými inovacemi, jakož i holistickými přístupy k bioekonomii, která je životně důležitou součástí cirkularni ekonomiky.

Růžena chce spolupracovat se všemi kteří chtějí přispět k udržitelnému rozvoji založenému na znalostech.
————————————–

CURRICULUM VITAE
CV Ruzena Svedelius 2020