Welcome / Vítejte / Välkommen

SE
BioTransForm
 informerar om effektivare biologisk omvandling av rester och avfall 
 som härstammar från växt- och djurrike inom ca 1 000 år.

BioTransForm hanteras av Ruzena Svedelius, Aspavägen 41, 261 65 Härslöv
+46 707 33 11 20, rsvedelius@hotmail.com

Ruzena Svedelius är agronomie doktor från Sveriges lantbruksuniversitet. Hennes forskningsresa är återvinning av växtnäring med anknytning till bioenergi, kretslopp, ekologiskt produktion, avfall- och avloppshantering, teknisk innovation samt holistiskt angreppssätt när det gäller bioekonomi som är en livsviktig del av cirkulär ekonomi.

Ruzena önskar samarbeta med entreprenörer, riskkapitalister, studenter, doktorander, forskare, och med alla människor som vill bidra till en kunskapsbaserad hållbar utveckling.
—————————————
EN
BioTransForm informs about more efficient biological conversion of residues and waste derived from plant and animal kingdom within approximately 1,000 years.

BioTransForm is handled by Ruzena Svedelius, Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Agronomy from the Swedish University of Agricultural Sciences. Her research area is the recycling of plant nutrients related to bioenergy, circulation, organic production, waste and wastewater management, technical innovation as wel as holistic approaches to bioeconomy which is a vital component of circular economy.

Ruzena wishes to collaborate with entrepreneurs, venture capitalists, students, doctoral students, researchers, and with all people who want to contribute to knowledge-based sustainable development.
—————————————
CZ
BioTransForm informuje o efektivnější biologické přeměně zbytků a odpadů pocházejících z rostlinné a živočišné říše během přibližně 1000 let.

BioTransForm zpracovává Růžena Svedelius, doktorka filozofie (Ph.D.) v agronomii ze Švédské univerzity zemědělských věd. Její výzkumnou oblastí je recyklace rostlinných živin souvisejících s bioenergetikou, cirkulací, ekologickou výrobou, nakládáním s odpady a odpadními vodami, technickými inovacemi, jakož i holistickými přístupy k bioekonomice, která je životně důležitou součástí cirkularni ekonomiky.

Růžena chce spolupracovat s podnikateli, rizikovými kapitalisty, studenty, studenty doktorského studia, výzkumnými pracovníky a se všemi lidmi, kteří chtějí přispět k udržitelnému rozvoji založenému na znalostech.
————————————–

CURRICULUM VITAE RS-CV-eng-20171018