History

1992 – 2016
EN Presentation of a complete solution for handling residues and waste from the plant and animal kingdom to prevent emissions to air, water and soil.
SE Presentation av en komplett lösning för hantering av rester och avfall från växt- och djurriket för att förhindra utsläpp till luft, vatten och mark.
CS Prezentace kompletního řešení pro zacházení se zbytky a odpady z rostlinné a živočišné říše, aby se zabránilo emisím do ovzduší, vody a půdy.

1992 Till Stiftelse Lantbruksforskning
Optimerad biologisk nedbrytning av organiskt material-1992 Ruzenas idéer

1992 Grunden för cirkulär bioekonomi 
Cirkulär bioekonomi 1992 RG-RS Uppdaterat  och reviderat 2020

BILD 1993
Biologisk behandling 1993-RG

1994 Min vision om kretsloppssamhället, R. Gajdos/Svedelius
Min vision om kretsloppssamhället-1994-R.Gajdos-Svedelius

1995 R’ Internationa Congress; Recovery Recycling Re-integration
R-95 Geneva-RG

1997 Product-Oriented Composting. From open to closed bioconversion systems.
Thesis 1997 part 1Thesis 1997 part 2

1997 Methods for Laboratory Studies on Composting
Laboratory Studies on Composting-Ruzena Gajdos

1998 Resource, Conservation and Recycling 23 (1998) 67-86
Bioconversion of organic waste by the year 2010 RG-RS

1998 Avloppsreningsverk – inledande miljöredovisning
Avloppsreningsverk 1998

2002 Do you want safe food in sustainable city and reduce negative impacts on the climate?  Ramiran-fig2-3 RS 2002

2010 Why take care of nitogen? References-Reactive-Nitrogen-2010-RS

2012 Energy transformation Energy transformation-RS-May 2012

2015 Renewable organics – nutrients+bioenergy RS 2015

2016 Bioeconomy
Bioeconomy for capture of sun’s energy and for increasing carbon removal-2016 RS

1993 R Gajdos KRETSLOPPSTÄNKANDE
Kretslopp 1993 RG-RS

Organic fertilizers
Organic fertilizers 1989 R Gajos